دیکشنری اصطلاحات پزشکی [Farsi]

دیکشنری اصطلاحات پزشکی [Farsi]

رMedGuide یک راهنمای زبان برای بیماری و پزشکی است، برای کمک به پزشکان و اشخاصی که در کلینیک و کمکهایی اولیه کار میکنند، تا بتوانند بهتر مهاجران وپناهندگان را بفهمند و بیماری آنها را تشخیص دهند.
پایه مطالب آن تشکیل شده از اصل مسائل سلامتی و پزشکی.
سئواله از و جوابها از آلمانی به عربی و فارسی ترجمه شده.
زبانهایی دیگر نیز در برنامه میباشد. برای اشخاصی که سواد کافی ندارند مطالب با تصاویر جایگزین شده.
هدف ما کمک به افرادی است که کمکهایی پزشکی احتیاج دارند تا بیماری جسمی ورودی آنها بهتر تشخیص ومعالجه شود.